Nhược thị

NHƯỢC THỊ LÀ GÌ? Nhược thị là tình trạng giảm thị lực ở một hoặc hai mắt hoặc có sự khác biệt thị lực giữa hai mắt trên 2 dòng sau khi đã được điều chỉnh kính tối ƣu hoặc điều trị được nguyên nhân, có thể là nhược thị cơ năng hoặc nhược thị … Xem thêm